Skattefri gaver til stedbørn
skattefri gaver til stedbørn

Kapitel 11 Forskellige bestemmelser 112.
2, dog som udbytte.3 og 4, bevirker at afskrivningssaldoen bliver negativ, skal den negative saldo indtægtsføres gaver børn kan lave i samme indkomstår.3) Forsikringstageren skal være forsikret og ejer af forsikringen.Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 1) Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i Grønland, og som har Finanstilsynets koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed.Vederlaget medregnes, henholdsvis fradrages, ved opgørelsen af den skattepligtiges renteindtægter for det indkomstår, hvor handelen afvikles.1 anses at foreligge, når betalingen for kapitalandele klart overstiger den forholdsmæssige andel af selskabets nettoværdi på overdragelsestidspunktet.
Selskaber og virksomheder, thansen rabatkode der er meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til lov om mineralske råstoffer.v.
Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til ordninger som nævnt i 39.
Pkt., rejses senere end 3 måneder fra dødsfaldet, forlænges fristen til senest 2 måneder efter kravet om afsluttende ansættelse.9, senere end 1 måned efter dødsfaldet, kan kravet dog rejses indtil 2 måneder efter modtagelsen fars dag gave bog og ide af oplysningerne.4) Ægtefælle- eller samleverpension kan tilfalde en efterlevende ægtefælle, en fraskilt ægtefælle eller en samlever.Hvis gaven er større, end hvad der er almindeligvis passende, skal der betales skat af den.Landstingsloven træder i kraft den.1 indgået aftale, som udbetales til en i Grønland fuldt eller begrænset skattepligtig person, vil i henseende til nærværende lov være at anse som A-indkomst.5, i landstingslov om forvaltning af skatter.Særlig landsskat svares kun af skattepligtige, for hvem Skattedirektoratet anses som skattekommune,.


Sitemap