Skattefri gave fra arbeidsgiver


(2) Gjensidig livsforsikringsselskap kan skattefritt overføre sikkerhetsfond som det har.
Det gis fradrag for beløp som finansforetak tilfører innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet etter finansforetaksloven 19-10 og 20-51.Skogsdrift (1) Offentlige tilskudd til nyanlegg av varig art inntektsbeskattes ikke dersom tilskuddet brukes til nedskrivning av det nye anleggets kostpris, uten tilsvarende fradrag ved inntektsfastsettelsen.Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø.Forsikringsvirksomhet (1) Forsikrings- og pensjonsforetak gis fradrag for avsetninger til forsikringsforpliktelser etter følgende regler:.Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.Fakturaadresse: Mediehuset Nettavisen AS v/ Fakturamottak, postboks Mo i Rana, eller elektronisk til.Differanse mellom verdiene fastsatt etter forrige punktum og skattemessige verdier i overdragende selskap er skattepliktig eller fradragsberettiget for overtakende selskap i året for overdragelsen.
74 (f o m inntektsåret 2005.


city gavekort skive />

Ektefeller med bopel på samme driftsenhet kan ikke kreve fradrag for annen driftsenhet.Uansett hva du lurer på: Still dine spørsmål til Dine Pengers skatteeksperter Günther Bache, Øyvind Røst, Anne Lise Stranden, Geir Ormseth, Tone Iren Sørheim og Carsten Pihl.Utbetaling av tilskudd hvor Statens Fiskarbank har overtatt eiendomsretten gave papir jul til fartøyet for alternativ anvendelse, regnes som kondemneringstilskudd,.Desember 1987, til egenkapitalfondet.63 (f o m inntektsåret 2003.(9) Den kapitaliserte verdi av føderådsytelser anses ikke som en del av kostprisen ved erverv av fast eiendom og eiendeler knyttet til denne ved fordeling av inngangsverdi på de enkelte eiendeler som følger overdragelsen.Utbyttet fastsettes ved at de påløpne driftskostnadene og den delen av kjøpesummen som antas å falle på det tømmeret som er hogd i året, trekkes fra tømmerets spartoo rabattkod rea salsgssum eller antatte salgsverdi.(3) Ved omdanning av gjensidig livsforsikringsselskap til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap plikter selskapet å inntektsføre de midlene som er overført skattefritt fra sikkerhetsfond til egenkapitalfond.(7) Ved overføring av eiendeler etter 11-21 til investeringsvalg- og kollektivporteføljen i livsforsikringsforetak og pensjonsforetak, fastsettes skattemessige verdier i tråd med regnskapsreglene for overtakende selskap.
1, ved en inkurie er «til» vedtatt dobbelt.


Sitemap