Saldo på fætter br gavekort


saldo på fætter br gavekort

Et Handelsskib med samme Rigning.
Per adresse, ved Besørgelse.
Cont a nt, (ell.
Præjudits, en, Præjudicium, et, tidligere fældet Dom, forudfattet ufordelagtig Mening, Skade, Af- bræk, Ulempe; præjudicere, skade, gjøre Afbræk, paaføre Tab; uden min Præjudits, uden at jeg derfor er svendborg bio gavekort ansvarlig, uden at jeg vil indestaae derfor.Porøs, hullet, fuldtaf Huller, svamp- agtigt.Remittent, en, den Person til rabatkode nelly november 2017 hvem en Vexel er udstædt, ogsaa Oversen- deren af en Vexel eller Penge; re- mittere, oversende, tilstille (Penge eller Vexler tilbagesende.Kj ælder- V exler, saadanne Vexler, hvorpaa enten Trassentens eller Acceptantens Navn er fingeret.Impnls, en, Tilskyndelse, Opmnn- tring.P a r e r e,.C a sco, en, Skibsskrog med Indbegreb af hvad der hører til Udrustningen.Interimistisk, midlertidig, foreløbig ; Interims-Beviis, foreløbig Bu- viis, see Scrips.Stringent, skarp, slræng;.Fa c - S i m i 1 e, et, en i Kobber eller Steen etc.Referat, et, Beretning, referere, be- rette, aflægge Beretning; referere sig til Nogen, paaberaabe sig, henvise, henholde sig til Nogen; Reference, en, den eller det.Ignorere, lade som man er uvidende om; Ignorant, en Uvidende.C i to, snart, haster (paa Breve).Prohibitlv-System, et, det politiske eller Statshuusholdningssystem, efter hvilket Regjeringen troer at kunne fremme eller opmuntre et Lands Agerdyrkning, Kunstflid eller Handel yed Indførselsforbud paa fremmede og Udførselsforbud paa indenlandske Frembringelser.
Habil, duelig beqvem; Habilitet,.Mellem- komst, Antagelse eller Betaling af en Vexel, som rette Vedkommende iKke har boozt rabatkode maj 2017 honoreret.Popularitet, en, Folkelighed, den Egenskab at være kjendt og afholdt af den store Mængde.N.'s Vegne per Saldo, i Overskud, til Rest, til- gode.Vers u r-Indtægter, og -Udgifter kaldes saadanne, som gaae igjennem mindre Kasser til Hovedkassen.Deliberati o n, en, Raadslagning, Betænkning, deliber e re, raadslaae, betænke.
Sitemap