Le diwan rabat


Gökde pelek gerdandyr, Halk erde sergerdandyr, Ne bazygär jahandyr, Göz açan maly gözlär.
Döwlet baa gelse, dost-aryn görmez, Kaza gelse, bagry erden götermez, Hakdan diip, hergiz iman getirmez, Magtymguly, ele zamandyr, begler!
Gijesi tirikdir, gündizi bihu, Redaly jindeli, egni hyrka pu, Meni sahypjemalymny gördümi?!Zehini keç bolar bady aylan, Biygtyar bolar goly daylan, Görede ykylan, jede eilen, çi doly namys bilen ar bolar.Boutique hotels with personality for a remarkable travel experience.Eger ki hiç isem, sana geler men, Hok istihan isem, gana geler men, Murda sed sal isem, jana geler men, Bolsady bezm içre bir ada salmak.Magtymguly, pendi illere söle, Öz haly niçikdir bir pikir ele, Sapar kylmak lazym, azygy ele, Haypdyr janya, çilim çekmegil!Ömrü ele berme, azma oludan, Agyrtmagyl ili-günü, gybatke!Köül howalanar ata çykanda, Daglar lagla döner gya bakanda, Bal getirer, joup dera akanda, Bent tutdurmaz, gelse sili türkmeni.Kethudalyk gözel oldur, Gagy garrydar, gam öldir, igitlik bir gyzyl güldür, Solayn dise, ölengin.Akly-huuga etidi, eledi serany sen, stär idi jemg edem, bu külli Erany sen, medi bir dem parahat tary bergen nany sen, He, habary barmydyr, bu jahany myhmany sen, Azygy taary kyl kerwen çekilmesden burun.Mert igide ber garat, Werany kylgyl abat, Ötgür gylyç, arap at Päli amana dümez.Gidiji bolma Gel, e, kölüm, saa nesihat kyla: Watany terk edip, gidiji bolma!Ar senden Bilbilleri esir eden güli-handan a, reb, habar bilerinmi, ar, senden!Galmamy bu köne dünä Rüstem ile Zalya, sjove gavekort skabeloner Garra bolma iki günlük igu-içgu, malya, Hakykat aryfny gör, atlasny berdi alya, Tur säher, Magtymguly, ygla bu gün öz halya, Tanla ol magar güni derläp ualmasdan burun!Family Voyages Adresse : 2 Bis, rue Darâa Tél.Kitabyn açyban okyp molla dir, Gögeredir agmyr suwy birle er, Alkyy-fatyha doga bilen är, Mazlumga sütemlik ediji bolma.
Magtymguly, hakdan dile baryny, Dilär bolsa, dile öz imanyy, Abat ele iki gözüm nuryny, Sag gözüm sol göze mätäç eleme!Ajal barçany edalar, Galmazlar ah-u gedalar.Bagya girsem säher, bilbil bolup salsam oun, Gaflata, galsa rakyp, bir dem salysak gol boun, Hakdan özge çäre okdur, ne kyla men, nelein, nçe bil, irin zyban, kepder topuk sen, gaz boun, Saklasyn tary penahynda aman gözden seni.Yk ody andyrdy bizi, Sormalar menden sözi, ary egi gyzyl üzi Göä Aa-Güne mezär.Durdy ahyr: Ol ekindir, ayl-gyzyl öwüsän, Ol ylandyr, aagy ok towusan, Ol balykdyr, edi dera böwüsän, Bizden salam bolsun, jowap eledir.Hatam bolup, günde gyzyl berenden, Köülde edilen hümmet agydyr.Owazy Çyn-Maçyn, daglar aasy, Seni görenleri akly çaasy, Hindistany rekli gyzyl iesi, Suray çilimni nay, gözel sen!Alan dünäde örmäge, Döwlet ber, aret sürmäge, Ömür ekläp, gün görmäge, Segsen yl pursat islärin.Topraklar sil boldy, siller gum boldy, Humlar jam boldular, jamlar hum boldy, Höwesler as boldy, piäm gam boldy, üregim aramy Azadym kany?!O nämedir, edi dera böwüsän?Rumda, Gypjakda, Çynda-Maçynda, Zemael ornunda, ary içinde, Yklym degresinde, pelek burçunda Meni sahypjemalymny gördümi?!


Sitemap