Killinger gives væk sønderjylland


Sagsfremstilling På Forretningsudvalgets møde den.
I september måned er kørslen på Nordvestbanen normaliseret, og den nye køreplan på Østbanen er trådt i kraft.Naturplanerne skal sikre fremgangen i de vigtigste naturområder, der er udpeget som Natura 2000 områder.Tilskud til Videnscenter for anvendt IKT Miljø, energi og udviklingsudvalget Brevid: 1824463 Resume VUC Storstrøm søger i samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner om 2 gavekort regler udløb mio.Der er i budget 2012 afsat 4 mio.Økonomi Udgifter i hele danske kroner Projektledelse 300.000 Administration, mødevirksomhed.v.Den færdige oecd analyse forventes endelig offentliggjort medio september 2012 og kan rekvireres via oecds hjemmeside www.De foreslåede aktiviteter indgår som en del af en samlet indsats, der også indeholder mange aktiviteter, rabatkode computersalg 2018 der ikke er tilskudsbærende som fx afholdelse af events, interessevaretagelse, deltagelse i netværk, koordinerende og faciliterende funktioner og videndeling med en lang række samarbejdspartnere i regionen.Ved evalueringen af R-nettet i starten af 2012 blev beregnet, at det havde frembragt op mod 1 mio.Aktiviteterne er uddybet i to vedlagte bilag.Indsatsen Attraktive byrum skal videreudvikle levende og dynamiske bymiljøer i det offentlige rum i de større byer.Høringssvar fra Roskilde kommune om busrute 600S.Like hannah montana games, dress up games, makeover games and more quality gaming fun for girls of all ages!Eksport af innovative teknologisk-pædagogiske løsninger Aktivitetsansvarlig: VUC Storstrøm.
Aktiviteterne forventes udviklet i samarbejde med blandt andet kommunerne og LAGerne, som har ytret interesse for en fælles indsats.
Til udvikling af et videncenter for anvendt Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT).
Dette betyder, at Regionsrådet og Vækstforum i højere grad vil udvikle og igangsætte aktiviteter, der skal være med til at opfylde målene i den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategien.Resultatet for de enkelte baner er: Østbanen 3, Lollandsbanen 2, Odsherredsbanen3 og Tølløsebanen.Godkendelse af dagsorden, miljø, energi og udviklingsudvalget Brevid: 1575765.Projektet vil kunne medvirke til en øget innovationsstyrke i regionens offentlige og private virksomheder, og understøtter effektmålet i handlingsplan til den regionale udviklingsstrategi om et øget antal samarbejder om OPI.Fire store satsninger Regionsrådet vedtog i 2011 at arbejde med satsninger for at sikre fokus, sammenhæng og en prioriteret indsats.Vandplanerne har til formål at sikre god økologisk tilstand i søer, vandløb og kystvande samt god kemisk og kvantitativ tilstand for grundvandet.
Bilag til punkt.

Af budgetaftalen for 2011 fremgår, at der skal udarbejdes en handlingsplan for CO2-udledningen frem mod 2020, når der foreligger en målemetode.
Skærpelse af de regionale målsætninger for CO2-udledningen.
For at få mest mulig effekt ud af projekterne har Vækstforum taget initiativ til at samle partnerne i de tre projekter til videndeling, udveksling af bedst praksis og koordinering.


Sitemap