Gaver til godkendte almenvelgørende foreninger


13, skal den, for hvis regning udbetalingen eller godskrivningen foretages, indeholde 30 procent.
Kørsel mellem hjem og arbejdsplads anses ikke for privat kørsel for den skattepligtige, såfremt arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den skattepligtige sådan kørsel i forbindelse med tilkaldevagt, under forudsætning af, at den skattepligtige i øvrigt ikke anvender bilen til anden privat kørsel under tilkaldevagten.
1 gælder ikke for et ved konkursbehandling, betalingsstandsning eller lignende, konstateret underskud, såfremt det må formodes, at den skattepligtige ikke vil være i stand til at betale den gæld, der svarer til underskuddet.1, samt sumudbetalinger efter 39, stk.1 påbegynder ny aktivitet, kan et underskud fra tidligere indkomstår ikke føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår eller senere indkomstår, ligesom underskud for det pågældende indkomstår ikke kan føres til fradrag i den skattepligtige indkomst for senere indkomstår.Eventuelle skatterestancer med renter og gebyrer for det indkomstår, indbetalingen vedrører, modregnes forlods i det indbetalte beløb.Den indeholdelsespligtige skal skriftligt holde modtageren af A-indkomst underrettet om ole vinding indeholdelserne efter regler, der fastsættes af Landsstyret.3 og 4, til ejeren selv, mors dag gave børn til dennes ægtefælle eller samlever, herunder fraskilt ægtefælle samt livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger, 2) udbetalinger fra rateforsikringer i pensionsøjemed,.Klage Skattestyrelsens afgørelse kan påklages til Skatteankestyrelsen Ved Vesterport 6,.Kapitel 10 Foranstaltninger med videre 102.Der er skattefrihed for en række invaliditetsbeløb og invaliditetsydelser,.
Skatteforvaltningen kan meddele den indeholdelsespligtige de oplysninger, der fremgår af skattekort, bikort eller frikort.Samme forhold gør sig gældende for udbytte til anpartshavere.Det indeholdte beløb benævnes "royaltyskat og er en endelig skat.Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 1) Ordningerne skal være oprettet i en pensionskasse omfattet af lov om forsikringsvirksomhed.1 og 2, hvis livsforsikringen er oprettet, mens forsikringstageren ikke er skattepligtig til Grønland.Ved fusion af aktie- eller anpartsselskaber, som nævnt i 1, stk.Udgør vejarealet i den by, hvor bilen anvendes privat, mellem.000 kvadratmeter.000 kvadratmeter, nedsættes værdien, som nævnt i stk.Skattekommunen er den kommune i Grønland, hvortil den skattepligtige den.Er der tale om en livsforsikring, skal forsikringstageren være forsikret og ejer af forsikringen.Skattepligtig indkomst, hvori der hverken skal indeholdes A-skat eller udbytteskat efter kap.
Det er en betingelse for godkendelse af et indkomstår, der afviger fra kalenderåret, at det begynder den første i en måned.

Arvingerne hæfter solidarisk, men kun i det omfang, hvori de modtager arv eller har modtaget arveforskud, ægtefællen dog tillige med boslodden.
Ægtefæller, der sambeskattes, indrømmes i alt 2 personfradrag.

Sitemap