Fradrag for gaver til ansatte

Kursgevinstlovens 6 Selskabsbeskatning Kendelse R Anmodning om tilbagebetaling af energiafgifter Energi og kuldioxid Fradrag gaver 13 år dreng Kendelse R Registreringsafgift af veteranbil - reparation og genopbygning Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse R Afslag på ekstraordinær genoptagelse - grundværdiansættelse Ejendomsvurdering Kendelse Køb grund - opdeling ejerlejligheder - selvstændigt.
Tema og fradrag som hjelper deg til å få riktig skattekort, skattemelding og skatteoppgjør.
Bindende svar Fradrag for renter ved etablering af renteloft Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Fradrag og afskrivninger Bindende svar Skattemæssig omgørelse Personlig indkomst Dom Skattefri rejsegodtgørelse - ansat ved metroprojekt - arbejdsgivers kontrol - lighedsgrundsætning Fradrag og afskrivninger Personlig indkomst Indeholdelses- og registreringspligt Indkomstarter Dom.Pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven ikke opfyldt Salg Ekspropriation Ejendomsavancebeskatning Bindende svar AT Genbeskatning af underskud - skyggesambeskatning - likvidation af datterselskab Fradrag og afskrivninger Selskabsbeskatning Ophør af virksomhed skat-meddelelse mors dag 2018 gaver SKM2007.24.ØLR Fuld skattepligt - fradrag - rejseudgifter - autoudgifter - tysk vorsteuer - lempelse for dobbeltbeskatning.Udleje og bortforpagtning Momsfritagelse og -godtgørelse Erhvervsejendomme Bindende svar Skattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver Virksomheder Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom SKM2007.663.VLR Skønsmæssig forhøjelse - tilsidesætteligt regnskab - negativt privatforbrug - familielån Virksomheder Foreløbig.Told - efterkontrol Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Regnskabsbestemmelser Regnskabsbestemmelser Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Kontrolbestemmelser skat-meddelelse SKM2007.276.ØLR Ejendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - 800 m fra fast bopæl - benyttelse i ejerperiode Ejendomsavancebeskatning Salg Dom SKM2007.275.VLR Forrentning - tilbagebetalingskrav - skoler - delvis forældelse Opgørelse.Om kommunikation og information samt kampagner skat-meddelelse AT Klage over afgørelser om videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten Kontrolbestemmelser Om kommunikation og information samt kampagner skat-meddelelse AT Gæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2008 (tidl.Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder.
Skat-meddelelse AT Rentesatsen efter opkrævningslovens 7, stk.Som offentlig støtte regnes finansiell bistand til prosjektet fra offentlige virkemidler, støtte til prosjektet fra Den europeiske union og differensiert arbeidsgiveravgift.1412 (fom inntektsskatteåret 2007.(2) Fradraget gis for kostnader direkte tilknyttet godkjent prosjekt, og som er fradragsberettiget i henhold til skatteloven kapittel.1347 (fom inntektsåret 2002.Modifikasjon og endring av bedriftens varer, tjenester eller produksjonsprosesser, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller nye ferdigheter eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter,.(3) Personalkostnader og indirekte kostnader henført til godkjent prosjekt beregnes med utgangspunkt i antall timer som ansatt FoU-personell (prosjektleder, vitenskaplig og teknisk personell) utfører på prosjektet med en timesats på 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret.
4 Selskabsbeskatning Kendelse Udlejning af erhvervshotellejlighed er momsfri.
Sitemap