Fitness world medlemskab gave


Personlig indkomst Bindende svar Tab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt Selskabsbeskatning Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom Personalegoder, motionsløb Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar Ejendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen.
Elskabsbeskatning skat-meddelelse Holdingsselskabs finansielle aktiviteter anses for passiv kapitalanbringelse, der ikke påvirker fradragsretten Fradrag Bindende svar R Anmodning om refusion Virksomheder Kendelse R Refusion i forbindelse med søtransportaktivitet under 50 af driftstiden Virksomheder Kendelse R Opgørelse af fradragskonto ved deltagelse i forskellige kommanditselskaber Fradrag.
Ejendomsvurdering Afgørelse Fri bil - direktør og hovedanpartshaver - spørgsmål om rådighed - betalt privatbenyttelsesafgift - to biler Personlig indkomst Dom R Skattepligt - godtgørelse for udgifter til andelsboligforenings bestyrelsesmedlemmer Indkomstarter Kendelse R Tinglysningsafgift - ejerpantebrev i skib Tinglysningsafgift Kendelse R Forhøjelse af den skattepligtige.Ejendomsvurdering Afgørelse Registreringspligt - tysk indregistreret køretøj - benyttet i Danmark Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom Indkomst fra trust beliggende i New Zealand Selskabsbeskatning Bindende svar Trust stiftet på Cypern anerkendt som et selvstændigt skattesubjekt Selskabsbeskatning Bindende svar Multimediebeskatning- printer Personlig indkomst Bindende svar.Klasseundervisning Fradrag Bindende svar Salg ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning Ekspropriation Bindende svar Salg ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning Ekspropriation Bindende svar Salg ekspropriationslignende vilkår, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning Ekspropriation Bindende svar Afskrivning på software - værdiansættelse - apportindskud ved stiftelse af selskab.Kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2012 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber skat-meddelelse AT Landbrug - vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2011 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber skat-meddelelse AT Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for.Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar Kost og logi i forbindelse med henholdsvis momspligtige og momsfritagne kurser Fradrag Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar Ekspropriationserstatning for byggegrund er momspligtig Byggeri Bindende svar Skyggesambeskatning - genbeskatning - likvidation Selskabsbeskatning Bindende svar Den skattemæssige behandling af biler påført reklamer.Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar Rette indkomstmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager Virksomheder Bindende svar Skatterådet bekræfter, at spørgers køb af en byggeret ikke er momspligtigt, idet der er indgået en bindende købsaftale inden ikrafttrædelsen af de nye regler.Aftale om levering af en tinglig ret over en grund, er momspligtigt, hvis aftalen indgås efter.Omkostninger til filmproduktion, virksomheder, bindende svar Solcelleanlæg på erhvervsejendom Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar Solcelleanlæg og varmepumpe Fradrag og afskrivninger Bindende svar Husstandsvindmølle og jordvarmeanlæg Fradrag og afskrivninger Bindende svar Speciallæge på privathospital Personlig indkomst Bindende svar Ejendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse.Tidspunkt for realisering af ejendomsavance samt grundlag for opgørelse af avancen.Kendelse SKM2011.783.ØLR Driftsomkostninger - syn og skøn Fradrag og afskrivninger Dom Ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist royal hotel rabat - særlige omstændigheder - myndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelsens gyldighed Når man ønsker en sag genoptaget Dom AT Regler og praksis vedrørende ny lov om afgifter af spil med.Momsfritagelse og -godtgørelse Byggeri Bindende svar Salg af ejerlejlighed, som et samlet projekt, er én leverance.Tøjet produceres under verdens strengeste certificering indenfor økologi og bæredygtighed gots Global Organic Textile Standard Der er en garanti for dig om, at tøjet er produceret på den reneste, mest skånsomme og mest social ansvarlige måde.Vederlag alene for adgang til varmtvandsbassin dog momspligtigt.hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring Arbejdsgiverens særlige pligter Fradrag Selskabsbeskatning Dom SKM2011.763.VLR Straffesag - momssvig - særlig grov karakter - fiktiv faktura - negativ moms ikke udbetalt - gerningsindhold realiseret Straf Dom SKM2011.762.ØLR Omkostningsgodtgørelse - modregning i overskydende.Ikke skattepligt ved afståelse, da salget var omfattet af parcelhusreglen Momsfritagelse og -godtgørelse Byggeri Bindende svar Ejendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kapitalafkastordning anvendt Ejendomsavancebeskatning Dom Skønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - skattepligt - ekstraordinære ansættelser - frifindende straffesag - begrundelse Selskabsbeskatning Personlig.
momspligt Arbejdsgiverens særlige pligter Momspligt Virksomheder Dom Skriftlige vidneerklæringer - bevisoptagelse i Letland Processuelle bestemmelser Kendelse Salg varelager - tab - ikke fysisk optælling - frimærkehandel Virksomheder Dom Ejendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi som følge af myndighedsfejl Ejendomsvurdering Afgørelse Afvente straffesag - samme.Momspligt Bindende svar Privat person - salg af to storparceller Momspligt Byggeri Bindende svar Ejendomsselskab - salg af aktier Momspligt Byggeri Bindende svar Sundhedsordning - massage på arbejdspladsen Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar Nyetableret ejerlejlighed på tørreloft - momspligt Byggeri Momspligt Bindende.Januar 2012 - styresignal gavekort århus street food Spil, lotteri, gevinster og væddemål Styresignal Retserhvervelse af warrants - overgangsregel i Ligningsloven 7H Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar SKM2011.779.VLR Ejendomsavance - ekspropriationsvilje - bindende svar - bindende virkning Ejendomsavancebeskatning Dom SKM2011.778.VLR Straffesag - medvirken til momssvig.Ejendom - relation selskabs interesse - fri bolig - ikke ubeboelig Selskabsbeskatning Personlig indkomst Dom Moms- og afgiftstilsvar - EU-listesystem - skønsmæssig ansættelse - dokumentation for eksport Andet om moms Virksomheder Dom Arbejdsudleje eller entreprise Personlig indkomst Bindende svar Koncernforbindelse og sambeskatning Selskabsbeskatning Bindende svar.4 - styresignal Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal Sommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom SKM2011.584.ØLR Straffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig unddragelse Straf Dom SKM2011.583.ØLR Fradrag.2 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar Grund med carport er en byggegrund i momslovens forstand, når grunden ifølge lokalplan er udlagt til boligformål Byggeri Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar Virksomhedsordningen - hævning - obligationer i virksomhed - obligationer privat - fælles depot.4 - bødeudmåling - styresignal Straf Styresignal AT Landbrug - vejledende satser for normaludgift.Ejendomsvurdering Afgørelse Indeholdelsespligt - A-skat.v.Byggeri Momspligt, bindende svar, momsfritagelse af selvstændig gruppe, lønsumsafgiftspligt og registrering Momsfritagelse og -godtgørelse.Genoptagelse Når man vil klage Afgørelse R Beskatning af opsparet overskud i virksomhed - ophør af fuld skattepligt til Danmark - vurdering af om udlejningsejendom udgør fast driftsted Virksomheder Kendelse Gældseftergivelse Selskabsbeskatning Bindende svar Reaktionsfristen for ekstraordinær genoptagelse Andet om lønsumsafgift Andet om moms Dom.
Der er en ægte grøn tråd, i alt hvad den naturelskende familie foretager sig, både i virksomheden og privat.
8 og elskabsbeskatning skat-meddelelse AT Amortisationsrenten for 2012 Pensionsafkastbeskatning (PAL) skat-meddelelse AT Rentesatsen efter opkrævningslovens 7, stk.


Sitemap